VEDTÆGTER

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. november 2007.

Navneændring vedtaget på generalforsamlingen 2013.

 

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Birkerød Badminton Klub med den officielle navn Birkerød BK13.
Dens hjemsted er Rudersdal Kommune.

 

§ 2 Indordning under forbund

Klubben er gennem Sjællands Badminton Kreds (SBKr) medlem af Danmarks Badminton Forbund (DBF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og derved tilsluttet Badminton World Federation (BWF), og klubben samt dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte. Klubben er endvidere medlem af DGI Nordsjælland.


§ 3 Formål

Klubbens formål er ved dyrkelse af badminton idrætten (almindelig træning, deltagelse i turneringer og opvisninger o.l.) at dygtiggøre sine medlemmer i nævnte idræt samt udbrede interessen for og kendskabet til denne og derved bidrage til fremme af dansk amatøridræt.

 

§ 4 Optagelse af medlemmer

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret, enten som aktiv eller passiv.


Stk. 2. Ved aktive medlemmer forstås sådanne, der betaler fuldt kontingent og herved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben. Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke spillet i klubben mod et årligt kontingent, ønsker at være tilsluttet klubben.


Stk. 3. Udelukket fra optagelse er personer, der er ekskluderet fra eller i restance til andre idrætsforeninger.


Stk. 4. Æresmedlemmer kan vælges af bestyrelsen ved enstemmig beslutning.

 

§ 5 Udmeldelse

Stk. 1. Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens interesser direkte, eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes karantæne. Under særlige omstændigheder f. eks. kontingentrestance kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Karantæne og eksklusion af medlemmer kræver, at mindste 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

 

Stk. 2. Såvel den karantæneramte som den ekskluderede, kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling, på hvilken den pågældende har ret til at være til stede og til at udtale sig under sagens behandling.

 

Stk. 3. Sager af denne art kan endvidere ad den sædvanlige vej (gennem klub til kreds og fra kreds til forbund) indankes til kendelse i henhold til DBF`s love, § 12.


§ 6. Almindelige pligter og bestemmelser

Stk. 1. Medlemmerne er underkastet klubbens vedtægter samt de af bestyrelse og spilleudvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer. Medlemmerne er forpligtet til at yde såvel klubbens ledelse som forbund og kreds bistand og give alle de oplysninger, der måtte forlanges til varetagelse af de nævnte myndigheders opgaver, herunder besvarelse af skriftlige henvendelser. Ethvert medlem skal til enhver tid holde klubbens ledelse underrettet om sin postadresse og mail adresse.

 

Stk. 2. Intet medlem af klubben må deltage i udenlandske badmintonstævner eller i kampe mod udenlandske badmintonspillere uden forud – gennem klubben – indhentet tilladelse fra DBF`s forretningsudvalg.

 

Stk. 3. Det er bestyrelsen, der i samarbejde med spilleudvalgene udarbejder plan for benyttelse af de til klubbens rådighed værende badmintonbaner og bestemmer tildelingen af disse til brug for medlemmerne, hvis ønsker dog i videst muligt omfang søges imødekommet.

 

Stk. 4. Det er medlemmernes egen pligt at skaffe sig de nødvendige medspillere blandt klubbens aktive medlemmer til besættelse af en tildelt bane.

 

Stk. 5. Dersom klubben til fremme af sit formål arrangerer turneringer, matcher, sammenkomster eller lignende, har bestyrelsen ret til at aflyse det planmæssige spil, når aflysning sker ved opslag på en meddelelsestavle eller skriftligt til medlemmerne mindst 8 dage før det pågældende arrangements afholdelse.

 

§ 7 Generalforsamlingen

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Eventuel indsigelse mod generalforsamlings gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent.

 

§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. En gang årligt senest 31. marts afholdes ordinær generalforsamling til hvilken medlemmerne indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på en meddelelsestavle på spillestederne eller ved annoncering i klubblad og/eller lokalavis.

 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der har et gyldigt medlemsskab. Bestyrelsen kan endvidere, hvis dette anses for ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelserne for de forbund m.v., hvorunder klubben henhører.

 

Stk. 4. Klubbens regnskab, bestyrelsens budgetforslag samt øvrige forslag, der er indkommet til behandling på generalforsamlingen, skal, såfremt publicering ikke forinden har fundet sted, af medlemmerne kunne rekvireres på et i indkaldelsen, jf. stk. 1, nærmere angivet sted.
 
§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Spilleudvalgenes beretning
  • Senior I spilleudvalget
  • Ungdomsspilleudvalget
  • Veteranspilleudvalget
  • Senior II spilleudvalget
  • Torsdagsklubben m/k
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Kassereren forelægger bestyrelsens budgetforslag, herunder fremtidige kontingenter til godkendelse.
 7. Valg til bestyrelse
  • Valg til formand – i ulige år
  • Valg af kasserer – i lige år
  • Valg af 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer – i lige år – for en periode af 2 år
  • Valg af 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer – i ulige år – for en periode af 2 år
  • Valg af 2 revisorer – hvert år.
 8. Eventuelt


§ 10 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Valgbar er ethvert medlem af klubben, som har stemmeret. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelse eller spilleudvalg. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden, dog skal han/hun lade foretage skriftlig og hemmelig afstemning, såfremt nogen fremsætter begrundet ønske herom.

 

Stk. 2. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

 

Stk. 3. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, dog er beslutning om lovændringer, om køb eller salg af fast ejendom samt klubbens ophævelse, kun gyldig, når 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget undtagen ved personvalg, der i så fald afgøres ved lodtrækning.

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, hvis 10 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret  begæring herom. Begæringen skal indsendes til klubbens formand, og den skal angive de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 

Stk. 3. Under hensyn til de fremsatte ønsker, fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de emner, som bestyrelsen finder påkrævede. Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles.

 

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at eventuel begæring herom er fastsat.

 

Stk. 5. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.

 

§ 12 Bestyrelse – valg

Stk. 1. Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen og består af 5 til 9 medlemmer, af hvilke formand og kasserer vælges særskilt.

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv ved valg af næstformand og evt. sekretær. Bestyrelsesmedlemmer vælges generelt for to år ad gangen dog således at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, som det fremgår af dagsordnen.

 

Stk. 3. Til imødegåelse af eventuel vakance inden for bestyrelsen er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 13 Bestyrelsens opgaver m.v.

Stk. 1. Det er bestyrelsens opgave at lede og repræsentere klubben samt efter bedste evne at varetage klubbens tarv i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af sine opgaver disponerer bestyrelsen over klubbens midler og kan eventuelt ansætte lønnet medhjælp.

 

Stk. 2. Bestyrelsen nedsætter udvalg, hvis medlemmer kan vælges også udenfor bestyrelsen, til udførelse af særlige hverv, særligt til spilleudvalg for elitespillere, veteranspillere, ungdomsspillere og lignende. Udvalg udarbejder budgetter for det tildelte ansvarsområde og arbejder indenfor den herefter bevilligede økonomiske ramme.

 

Stk. 3. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 1/3 af bestyrelsens medlemmer måtte ønske det. Mødet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, blandt disse formanden eller næstformanden, er til stede.

 

Stk. 4. Over bestyrelsens forhandlinger føres en forhandlingsprotokol, i hvilken der også skal optages referater af generalforsamlinger og lignende vigtige sager, der kan antages at have blivende betydning for klubben.

 

Stk. 5. Bestyrelsen træffer bestemmelse om og foranlediger gennemført en hensigtsmæssig opbevaring af de af klubbens arkiver (forhandlingsprotokoller, regnskaber, håndbøger o. lign.) der af praktiske, administrative og historiske grunde bør opbevares og på en sikker og let måde kan afleveres fra en afgående ledelse til den afløsende.

 

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

§ 14 Foreningens tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

 

§ 15 Regnskabet og kassereren

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Første gang dog 1. november 2007 til 31. december 2008.

 

Stk. 2. Regnskabet skal revideres kritisk og talmæssigt af klubbens revisorer. Kassereren skal på forlangende fra de pågældende udlevere klubbens regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.) samt forevise den kontante kassebehandling. Kassereren må ikke have større kassebeholdning end højst nødvendigt. Det overskydende beløb indsættes i pengeinstitut, fra hvis konti beløb kun kan hæves efter retningslinier fastsat af den samlede bestyrelse.

 

§ 16 Revisorer

Til kritisk og talmæssig revision af klubbens regnskab vælger generalforsamlingen 2 revisorer. Ved eventuel vakance er bestyrelsen bemyndiget til at supplere med ny revisor. Valgene sker for et år ad gangen.

 

§ 17 Udvalgsarbejde

Stk. 1. Udvalg arbejder generelt efter opgaveformulering fra bestyrelsen, og formanden har ret til at overvære møderne.

 

Stk. 2. Nedsatte udvalg skal mindst konstituere sig med en formand, der skal referere til bestyrelsen, men fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

Stk. 3. I tilfælde af tvistigheder mellem udvalg er det bestyrelsen, der ved almindelig flertalsafstemning afgør de forelagte uløste problemer.

 

Stk. 4. Det påhviler et udvalg på begæring at aflægge referat på et bestyrelsesmøde.

 

§ 18 Ansvar overfor tredjemand

Med sin formue hæfter klubben overfor krav fra tredjemand. Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for klubbens forpligtelser.

 

§ 19 Klubbens opløsning

Ved klubbens opløsning skal dens eventuelle formue skænkes til idrætslige formål i hjemstedskommunen, eventuelt efter den afsluttende generalforsamlings nærmere bestemmelse.

 

§ 20 Ikrafttræden.

Nærværende vedtægter træder i kraft 1. november 2007.

Opdateret med navneændring august 2013.